Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Edith Pieterson Hypnotherapeut staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 66906539. Deze voorwaarden gelden voor alle websites.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak of aanmelding, registratie en/of aankoop van een product door een cliënt/klant. Edith Pieterson Hypnotherapeut is gerechtigd aanmeldingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de klant medegedeeld. De cliënt/deelnemer is na het maken van een afspraak voor een sessie (behandeling) of groepssessie gerechtigd uiterlijk 48 uur van tevoren deze afspraak kosteloos schriftelijk te annuleren. Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak, of het niet verschijnen op een afspraak, heeft Edith Pieterson Hypnotherapeut het recht, ongeacht de reden van annulering, de geldende behandelkosten bij de cliënt in rekening te brengen.

Indien een cliënt een klacht heeft over een consulent zal dit de nodige aandacht krijgen. Indien de klacht te maken heeft met het niet nakomen van een afspraak of te laat verschijnen op de afspraak van de consulent, dan is de klant gerechtigd het betaalde bedrag terug te vorderen, indien deze terugvordering gerechtigd is zal er een boete van € 50,- volgen bij de consulent.

3.1 Met de inschrijving en de betaling van de online opleiding De 4 Elementen ga je akkoord met een maand proef, na deze proefperiode gaat het abonnement door voor 1 jaar, dit gebeurt door een maandelijkse factuur en/of betaalverzoek/automatische incasso

3.2 Overeenkomst met consulenten van de Face-to-Face lijn

Een consulent die zich aanmeld voor de Face-to-Face lijn gaat akkoord met een automatisch incasso van het maandelijkse lidmaatschap. De consulent gaat tevens akkoord dat eventuele verdiensten 1 maal per maand worden uitbetaald, dat wil zeggen aan rond de 10de van iedere maand. Opzeggen van het abonnement en registratie van de Face-to-Face lijn dient 1 maand van te voren gedaan worden.

Bij de inschrijving worden eventuele zakelijke gegevens gevraagd, deze worden niet op de site vermeld. Ook is het niet de bedoeling dat er op de site van Edith Pieterson Hypnotherapeut reclame wordt gemaakt anders dan voor Edith Pieterson Hypnotherapeut. Er mg wel vermeld worden dat er 1 op 1 sessie gegeven worden in de praktijk van de consulent, maar verder geen email, telefoonnummer of website.

Met het maken van een afspraak ga je automatisch akkoord met de heersende algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Edith Pieterson Hypnotherapeut.

Door het aanmelden/registreren via edithpieterson.nl of andere websites van Edith Pieterson Hypnotherapeut en/of aankopen van een product of dienst, gaat de cliënt/consument automatisch akkoord met registratie op onze desbetreffende nieuwsbrieven. Edith Pieterson Hypnotherapeut zal de gegevens van de cliënt nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. De cliënt kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door een e-mail te sturen.

Mocht je ondanks alle zorgvuldigheid van onze kant, toch een klacht hebben? Neem dan contact met ons op alstublieft. Wij zullen er alles aan doen om deze naar tevredenheid op te lossen. Edith Pieterson Hypnotherapeut is volgens de wet Wkkgz aangesloten bij geschilleninstantie NIBIG.

Alles wat tussen ons gezegd wordt zal vertrouwelijk behandeld worden. Een sessie is geen vervanging van medische zorg. Alleen in overleg met je arts kan jij besluiten om te stoppen met medicatie. Je weet dat jij de hypnose in kunt gaan en dat je altijd de hypnose kunt beëindigen. Met het invullen van het intake formulier gaat je akkoord met de manier van persoonsgegevens zoals wij die verwerken volgens de AVG normen.

 

Artikel 4. Prijzen en andere tarieven

4.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4.3 Edith Pieterson Hypnotherapeut kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het aanmeldingsproces. Aan de aanmelding van een cliënt kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

De sessies worden niet vergoed. Ook niet als je aanvullend verzekerd bent. Weet dat je in met hypnotherapie grotere kans van slagen hebt met minder sessies.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van trainingsinhoud, studiemateriaal en overige producten en materialen berust bij Edith Pieterson Hypnotherapeut of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of ingebruikgeving aan derden van (delen van) de cursusinhoud, productinhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Edith Pieterson Hypnotherapeut of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

Artikel 7. Bedenktijd

7.1 Edith Pieterson Hypnotherapeut hanteert op producten, trainingen, opleidingen en evenementen een bedenktijd (herroepingsrecht) van 14 dagen na aanmelding/bestelling, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld per product of dienst. Na deze 14 dagen is het volledige cursusgeld verschuldigd. Edith Pieterson Hypnotherapeut biedt cursisten die annuleren na 14 dagen na aanmelding, de mogelijkheid om binnen een jaar alsnog deel te nemen aan de training waarvoor oorspronkelijk is aangemeld. Dit alleen mits de training gegeven wordt dat jaar en er voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Is er een aanmelding gedaan voor de gehele opleiding en is de opleiding al van start gegaan, dan is het niet mogelijk om de resterende module(s) te annuleren. Op behandelingen (sessies) is dit herroepingsrecht niet van toepassing.

7.2 In het kader van deze bedenktijd mag de cliënt/cursist, indien voldaan is aan de voorwaarden zoals genoemd onder punt 7.1, wanneer deze het product of de (online) training om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, zijn/haar bestelling/inschrijving binnen 14 dagen na plaatsing annuleren.

7.3 Indien de klant, met inachtneming van de in punt 7.1 genoemde voorwaarden, gebruik maakt van de bedenktijd, dan zal Edith Pieterson Hypnotherapeut het reeds betaalde bedrag binnen zestig dagen aan de klant terugbetalen, met aftrek van eventuele gemaakte kosten. Edith Pieterson Hypnotherapeut behoudt zich het recht voor te vragen naar de reden van annuleren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Edith Pieterson Hypnotherapeut is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Edith Pieterson Hypnotherapeut tegen alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 9. Overmacht

Edith Pieterson Hypnotherapeut heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving/aanmelding van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Edith Pieterson Hypnotherapeut gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. Cookies op onze website

11.1 Edith Pieterson Hypnotherapeut gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van Facebook, Twitter en Google om social media-integratie op onze websites mogelijk te maken.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser of via het groene icoon linksonder in de hoek, echter kan dit het functioneren van onze website negatief aantasten.

Privacy Statement

Contactgegevens:
Edith Pieterson Hypnotherapeut en Coach

Koos Vorrinkstraat 15

4463 TX  Goes

Email edithpieterson@gmail.com
Tel. 0031 (0) 6 51 71 47 69
K.v.K. 66906539

 

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Een ieder die met persoonsgegevens werkt, zoals gegevens van medewerkers en contactgegevens van relaties, krijgt te maken met deze wetgeving. Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Edith Pieterson Hypnotherapeut van u verzamelt via onze website en via interactie middels onze social media kanalen, en hoe we die gegevens gebruiken.

 

Persoonsgegevens die Edith Pieterson Hypnotherapeut verwerkt 

Edith Pieterson Hypnotherapeut verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Edith Pieterson Hypnotherapeut verwerkt bijzondere en/of gevoelige  persoonsgegevens van u voor gegevens van personen jonger dan 16 jaar. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via edithpieterson@gmail.com, dan verwijderen wij deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Edith Pieterson Hypnotherapeut verwerkt uw persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen naleven en verwerkt de gegevens voor de volgende doelen:

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten

 • Het onderhouden van contact

 • Een goede en efficiënte dienstverlening

 • Het verrichten van administratieve handelingen

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Nakomen van wettelijke verplichtingen

 • Certificering na een afgeronde cursus, training, of opleiding

 • Via de boeking van de Face-to-Face lijn die via Zoom verlopen worden automatisch opgenomen. Deze gegevens gebruiken wij voor trainingsdoeleinde en om eventuele geschillen te kunnen bekijken en weerleggen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Edith Pieterson Hypnotherapeut neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Edith Pieterson Hypnotherapeut zal uw persoonsgegevens bewaren in archief zolang nodig is voor de verwerking van een overeenkomst en volgens de wettelijke bewaarplichten. Uw persoonsgegevens voor de nieuwsbrief blijven behouden tot dat deze worden verwijdert door de maker middels een uitschrijving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Edith Pieterson Hypnotherapeut verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan derden. Tenzij op uw nadrukkelijk schriftelijk verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe Edith Pieterson Hypnotherapeut uw gegevens beveiligt.

 

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Edith Pieterson Hypnotherapeut op maat passende beveiligingsmaatregelen genomen. Edith Pieterson Hypnotherapeut maakt gebruik van zorgvuldige veiligheid voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Edith Pieterson Hypnotherapeut maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Edith Pieterson Hypnotherapeut gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smart Phone. Edith Pieterson Hypnotherapeut gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om Edith Pieterson Hypnotherapeut een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u een verzoek indienen om uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Edith Pieterson Hypnotherapeut en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar edithpieterson@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

U kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden afdwingen. Zo kan het zijn dat wij uw verzoek niet kunnen honoreren i.v.m. wettelijke bepalingen.

Edith Pieterson Hypnotherapeut wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken

De door Edith Pieterson Hypnotherapeut verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Goes.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Edith Pieterson Hypnotherapeut neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via edithpieterson@gmail.com

Wijzigingen

Edith Pieterson Hypnotherapeut behoudt zich het recht voor om in de privacy verklaring wijzigingen aan te brengen, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of online diensten.

Laatst bijgewerkt: 3 november 2019